tisdag 21 maj 2013

Årsmöte...

Vill påminna om vårat årsmöte och grannfest den 31/5 18:00


KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTEHärmed kallas medlemmarna i Sundveda Hage Samfällighetsförening till ordinarie årsmöte.Tid: KL.18.00 den 31/5Plats: Boulebanan. Vid dåligt väder flyttas årsmötet inomhus, men samling sker

på boulebanan. OBS! Ta med egen stol.DAGORDNING  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
  2. Mötets öppnande

3. Val av ordförande vid årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän

6. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett

7. Styrelsens och revisorernas berättelser (årsredovisning)

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

11. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

12. Val av styrelseordförande (utgår då Mattias har ett år kvar)

13.       Val av styrelse och suppleant (Majbritt har ett år kvar så det blir val av två                       ledamöter på två år och en suppleant på ett år).
14.       Val av ordinarie representant till gemensamhetsanläggningen och

personlig suppleant.

15. Val av revisor och revisorsuppleant

16. Val av valberedning

17. Godkännande av ordningsregler

18. Övriga frågor

19. Meddelande om plats där årsmötes protokollet hålles tillgängligt

20. Mötets avslutande
Märsta den 5 maj 2013

/ Mattias


fredag 3 maj 2013

Påminelse...

... om städdagen i morgon.

Hoppas allt é bra så här i vårvärmen. Tveka inte över att höra av er om frågor uppstår.

/ Styrelsen