tisdag 19 april 2016

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

Härmed kallas medlemmarna i Sundveda Hage Samfällighetsförening till ordinarie årsmöte.

Tid: KL.18.30 den 27/5

Plats: Boulebanan. Vid dåligt väder flyttas årsmötet inomhus, men samling sker
på boulebanan. OBS! Ta gärna med egen stol eller något annat att sitta på.

DAGORDNING

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Mötets öppnande
 3. Val av ordförande vid årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser (årsredovisning)
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. Val av styrelseordförande (2 år)
 13. Val av ordinarie ledamöter (2 år) och suppleant (1 år) till styrelsen (Per och Göran har 1 år kvar så det blir val av en ledamot och en suppleant)
 14. Val av ordinarie representant (2 år) och suppleant (1 år) till Ölsta Soldattorps samfällighetsförening (Mattias har 1 år kvar så det blir val av en suppleant)
 15. Val av revisor (1 år) och revisorssuppleant (1 år)
 16. Val av valberedning (1 år)
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där årsmötes protokollet hålles tillgängligt
 19. Mötets avslutande

Märsta den 17 april 2016
/ Mattias Andersson
Ordf. Sundveda Hage samfällighetsförening